kostja@dragonfly:~> vim .irclogs/mysql/mo^T
monty.log        monty\|codeing.log   monty\|night.log
monty_away.log     monty\|debug.log    monty\|phone.log
monty_evening.log    monty\|dinner.log    monty\|sauna.log
monty\|away.log     monty\|email.log    monty\|shop.log
monty\|back0130.log   monty\|evening.log   monty\|squash.log
monty\|back1600.log   monty\|food.log     monty\|travel.log
monty\|back1700.log   monty\|housework.log  monty\|travel_away.log
monty\|back2200.log   monty\|later.log    monty\|weekend.log
monty\|back_late.log  monty\|lunch.log    monty\|zzz.log
monty\|brb.log     monty\|meeting.log   monty\|zzzz.log
monty\|breakfast.log  monty\|movie.log